สอบเทียบเครื่องชั่ง ประโยชน์ที่จะได้รับ

สอบเทียบเครื่องชั่ง

สอบเทียบเครื่องชั่ง เป็นการทดสอบเครื่องมือวัดให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน จะได้ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้อื่นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้คุณภาพตามที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของการสอบเทียบได้ดังต่อไปนี้

การสอบเทียบจะช่วยเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในทุกๆ กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต ก็จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการวัด ไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิ วัดน้ำหนัก วัดความยาว วัดสมบัติเฉพาะทางไฟ้ฟ้า หรือการวัดรูปแบบอื่น ๆ เครื่องมิอที่จะนำมาใช้ในการวัดและตรวจวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตเหล่านี้ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผลที่เกิดจากการสอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องมือวัดและตรวจวิเคราะห์แสดงผลออกมาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ก็จะช่วยสนับสนุนให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานทีกำหนดไว้ รวมทั้งช่วยให้กระบวนการตัดสินใจรับ หรือไม่รับผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม กระบวนการสอบเทียบเครื่องชั่งยังเป็นกระบวนการที่สามารถช่วยบอกถึงความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่ใช้งาน โดยจะทำการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการวัด (reference standards equipment) ที่รู้ค่าความถูกต้องแน่นอน ผลเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นจะมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือที่ใช้ได้ ผลการวัดที่ถูกต้องนั้นจะช่วยในการปรับแต่งแก้ไข กระบวนการผลิต เพื่อชดเชยความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ทำให้มีของเสียลดลงหรือแทบไม่มีเลย ซึ่งจะส่งผลให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประโยขน์สูงสุดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการทำลายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

อีกอย่างที่จำทำให้การสอบเทียบสอดคล้องตรงตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมที่ว่าการวัดทุกครั้งจะต้องสามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ การสอบเทียบเครื่องชั่งถือเป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 เป็นต้น และปัจจัยที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือในการสอบเทียบเครื่องชั่งนั้นจะต้องมีความสามารถสอบกลับได้ สู่หน่วยวัด SI โดยผ่านมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานสากล การสอบเทียบที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวัดและทดสอบซ้ำ

ประกันความคงเส้นคงวา และการสร้างความมั่นใจในความสามารถประกอบเข้ากันได้ การสอบเทียบเครื่องมือจะช่วยควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การผลิตคงเส้นคงวา และยังช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ จากผู้ผลิตรายเดียวกันหรือผู้ผลิตต่างรายกันนั้นใช้มาตรฐานการผลิตภัณฑ์เดียวกัน สามารถนำชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันได้อีกด้วย เพราะผลิตภัณฑ์ใช้มาตรฐานในการสร้างเดียวกัน