หลักการใช้วิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร

               ในปัจจุบันวิทยุสื่อสารมีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญของกลุ่มอาชีพ กลุ่มบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการติดต่อสื่อสารด้วยเครื่องวิทยุสื่อสารเป็นการติดต่อรูปแบบหนึ่งที่ง่าย รวดเร็วและประหยัด โดยประโยชน์จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องมือดังกล่าวถูกใช้อย่างถูกต้อง และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวิทยุสื่อสารตลอดจนกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆในการใช้งาน

                หลักการปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร

 • ต้องเตรียมข้อความที่จะพูดให้พร้อม เพื่อความรวดเร็ว
 • ข้อความที่พูดต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจนและได้ใจความ
 • ก่อนสื่อสารจะต้องตรวจสอบเครือข่ายก่อน เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนการทำงานของสถานีอื่น โดยจะต้องใช้นามเรียกขานที่กำหนด
 • ตรวจสอบนามเรียกขานที่จะทำการติดต่อสื่อสารก่อน
 • การเรียกขานหรือตอบการเรียกต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ

การใช้และการบำรุงรักษาวิทยุสื่อสาร

 • เมื่อใช้วิทยุสื่อสารไม่ควรอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็กหรือสิ่งกำบังอย่างอื่นที่เป็นการบังสัญญานความถี่ของวิทยุ
 • ก่อนใช้วิทยุสื่อสารควรตรวจดูสายอากาศหรือสายนำสัญญาณต่อเข้ากับขั้วสายอากาศเรียบร้อยหรือไม่
 • ในขณะที่ส่งออกอากาศไม่ควรจะเพิ่มหรือลดกำลังส่ง
 • ในการส่งข้อความหรือพูดแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ส่งนานเกินไป

ข้อห้ามและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

 • ห้ามติดต่อสื่อสารขณะที่มึนเมาสุรา
 • ไม่ควรมีเสียงแทรกเช่น ดนตรี รายการบันเทิง หรือโฆษณาทุกประเภท
 • ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคายในการสื่อสาร
 • ไม่แสดงอารมณ์โกรธในการติดต่อสื่อสาร
 • ห้ามส่งสารเกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจการค้า
 • ห้ามการรับส่งข่าวสารที่มีเนื้อหาละเมิดต่อกฏหมายบ้านเมือง