ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังขาดแคลน

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังขาดแคลน

ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน อีกหนึ่งอาชีพที่กำลังขาดแคลน

            ทุกวันนี้อุตสาหกรรมการบินต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเติบโตและพัฒนาแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกเหนือจากอาชีพนักบิน หรือเจ้าหน้าที่การบินที่มีความต้องการสูงแล้ว อาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยานเองก็มีความต้องการมากไม่แพ้กัน

“ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน” ถือเป็นอาชีพที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลน เช่นเดียวกันกับนักบิน ซึ่งบริษัทโบอิ้งและแอร์บัส คาดการณ์ไว้ว่าอีก 20 ปี ทั่วโลกจะมีความต้องการช่างเทคนิคด้านอากาศยานจำนวนกว่า 600,000 คน โดยภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพียงแห่งเดียวมีสัดส่วนความต้องการถึง 40%

หน้าที่สำคัญของช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (Airframe Technician)

ช่างซ่อมอากาศยาน (Airframe Technician) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ช่าง Airframe ซึ่งจะมีหน้าที่ตรวจสอบดูแล และคอยซ่อมบำรุงสิ่งที่ผิดปกติในส่วนต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน เช่น โครงสร้างและลำตัวเครื่องบิน ไปจนถึงระบบของเครื่องบินและกลไกภายในเครื่องยนต์ของเครื่องบินประเภทต่าง ๆ

สำหรับงานหลัก ๆ ของช่าง Airframe จะประกอบไปด้วย การตรวจหาสาเหตุและเปลี่ยนอุปกรณ์อากาศยานที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งจะเน้นไปที่อุปกรณ์ประเภท mechanical components อาทิ ล้อ เบรค ปีกเครื่องบิน ประตูและล็อค ปั๊มและวาล์ว ตัวกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องยนต์ ไปจนถึงกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน

สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยานและวิศวกรรมการบิน มีอยู่ทั้งสิ้น 7 แห่งด้วยกัน ซึ่งมีศักยภาพผลิตบุคลากรได้ประมาณ 300-400 คนต่อปี ในขณะที่ความต้องการในตลาดแรงงานนั้นมีมาก สวนทางกับจำนวนบุคลากรที่มีเพียงน้อยนิด ซึ่งในประเทศไทยนั้น มีจำนวนช่างซ่อมบำรุงอากาศยานอยู่ประมาณ 8,000-9,000 คน

ยกตัวอย่างหลักสูตรของ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ จะใช้ภาษาอังกฤษในการสอน มีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 2,400 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 490,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก หากเทียบกับประเทศในแถบนี้ เช่นหลักสูตรในมาเลเซียมีค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000 บาท ส่วนจีนมีค่าใช้จ่ายราว ๆ 700,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

อนาคตทางในหน้าที่การงานเป็นอย่างไร?

อาชีพช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จัดเป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับบุคลากรมากที่สุด เนื่องจากสายการบินต้องการกำลังพลในการซ่อมเครื่องบิน งานรับเครื่องส่งเครื่อง และ งานบริการด้าน service ต่าง ๆ ดังนั้น เมื่อสายการบินเปิดรับสมัครช่างซ่อมฯจะระบุคุณสมบัติผู้สมัครที่จบ Aircraft Maintenance หรือ Aero-Engineering เท่านั้น