ตาชั่งดิจิตอลกับสมาคมชั่งตวงวัด

ตาชั่งดิจิตอลกับสมาคมชั่งตวงวัด

ตาชั่งดิจิตอล หลังจากกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการอนุญาตให้สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย หรือการชั่งตวงวัด โดยได้รับความร่วมมือจากการประชุมผู้ประกอบการเครื่องชั่งสปริงในช่วงกลางปี 2545 จึงได้มีการก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าในปี 2546 และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลายาวนาน โดยมีตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นเกียรติประจำสมาคมนี้ ซึ่งใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องชั่งสปริง เพื่อบ่งบอกถึงความหมายของชมรมแห่งนี้

ตราสัญลักษณ์ของชมรมแสดงการเป็นตาชั่งดิจิตอล

นอกจากนี้ยังมีตัวเลขบนสัญลักษณ์เพื่อแสดงความเป็นตาชั่งดิจิตอล หรือการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลไฟฟ้าและมีจอสำหรับแสดงปริมาณน้ำหนัก มีการระบุตัวเลขสำหรับบ่งบอกถึงวันที่เริ่มการก่อตั้งชมรม ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องชั่งตวงวัดทั้งหมดภายในประเทศไทยของเรา โดยทุกอย่างเกิดจากการรวมตัวกันก่อตั้งจากชมรมเล็กๆ จนกระทั่งกลายเป็นสมาคม ซึ่งถือเป็นองค์กรส่วนกลางเพื่อการส่งเสริมและคอยสนับสนุนส่งเสริม พร้อมทั้งการช่วยเหลือแก่สมาชิก เพื่อการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีการเจรจาต่อรองร่วมกับบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของภาครัฐเพื่อนำข้อมูลและเทคนิคต่างๆ มาทำการพัฒนาแก้ไขแล้วเดินหน้าร่วมกันต่อไปอย่างยืนยาวตาชั่งดิจิตอลกับสมาคมชั่งตวงวัด

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับตาชั่งดิจิตอล

วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจตาชั่งดิจิตอล รวมทั้งเครื่องชั่งสปริงทุกประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนพร้อมทั้งคอยให้การช่วยเหลือแก่สมาชิก เมื่อต้องพบเจอกับปัญหาต่างๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างลงตัว หรือไม่สามารถตกลงเงื่อนไขกันได้กับบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิที่ต้องมีร่วมกันในการประกอบธุรกิจตาชั่งดิจิตอล ซึ่งสมาคมจะคอยตรวจสอบสอดส่อง รวมทั้งยังคอยติดตามเกี่ยวกับการตลาด การค้าที่มีทั้งภายในประเทศและภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจ การเงิน ซึ่งถือเป็นความมั่นคงในการประกอบวิสาหกิจ

ตาชั่งดิจิตอล การส่งเสริมคุณภาพของสินค้า

สมาคมสามารถทำการเรียกขอสถิติและเอกสารจากกลุ่มสมาชิก เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานตามจุดประสงค์ได้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมคุณภาพสินค้าตาชั่งดิจิตอลด้านกระบวนการผลิตและจำหน่าย อีกทั้งยังมีการวิจัยพร้อมกับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยตรงจากรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนำเข้าและส่งออก ซึ่งจะต้องมีการเจรจาต่อรองทุกอย่างตามกฎระเบียบที่ตกลงไว้กับสมาชิกอีกด้วย