ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

               รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ระบบตามการขับเคลื่อน คือการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยต้องใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน และแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยจะต้องใช้แบตเตอร์รี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน

                รถโฟล์คลิฟท์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

เป็นรถโฟล์คลิฟท์ประเภทใช้เครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน และแบ่งย่อยตามชนิดของน้ำมันได้ดังนี้

  • เครื่องยนต์ดีเซล
  • เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • เครื่องยนต์แก๊ส P.G

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามระบบส่งกำลัง โดยมี 2 ประเภท คือ ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค และระบบส่งกำลังด้วยคลัทช์ การเลือกใช้เครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน และกำลังทรัพย์ของเจ้าของ

                รถโฟล์คลิฟท์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็นรถบรรทุกสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมใช้งานด้านการลำเลียงขนส่ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดที่จะช่วยให้งานเสร็จรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด

                เหตุผลที่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมสำหรับงานที่อยู่ในอาคารจะมีเหตุผล 2 ประการ คือ

  • รถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้าจะไม่ปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้งานภายในอาคาร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับรถโฟล์คลิฟท์ชนิดอื่นๆ
  • ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง หากพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าว รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จะได้เปรียบที่สุด เพราะจะไม่มีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงอย่างรถโฟล์คลิฟท์ที่เติมน้ำมัน จึงเป็นสาเหตุให้คนที่เคยใช้น้ำมันมาใช้แบบไฟฟ้าแทน เพราะช่วยประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก